قلوه سنگ طبیعی(ماکادام)
سایز: ۲۵ _۵۰ میلی
درصد شکستگی: طبیعی
گرد گوشه
وضعیت: تمیز، بدون خاک
ماسه
شکسته
سایز : ۰_۶ میلی متر
ضریب نرمی: ۳/۳
مواد ریز تر از الک ۷۵
میکرو : ۱۰/۲
قلوه سنگ
طبیعی
سایز:۰_۱۰۰میلی
درصد شکستگی: طبیعی
گرد گوشه
وضعیت: تمیز، بدون خاک
گراویه
طبیعی
سایز بندی : ۰/۷ _ ۳۰ میلی متر
درصد شکستگی: طبیعی
وضعیت : یکبار شور
ماسه
بادی معدنی
سایز : ۰_۶ میلی متر
ضریب نرمی: ۳/۳
مواد ریز تر از الک ۷۵
میکرو : ۱۰/۲
ماسه
ملاتی

سایز: ۰ _ ۷
موارد استفاده: پروژه های ساختمانی

 

بادامی
شکسته
سایز : ۱۴ _۲۵میلی متر
درصد شکستگی :
۴۰ درصد
وضعیت : تمیز ،بدون خاک
ماسه
مخصوص بتن
سایز : ۰_۶ میلی متر
ضریب نرمی: ۳/2
مواد ریز تر از الک ۷۵
میکرو : ۱
بادامی
شکسته

سایز : 12_20 میلی متر

 

ماسه
عدسی

سایز : 3_7 میلی متر

 

ماسه شکسته
شسته
سایز : ۰_7 میلی متر
ضریب نرمی: 4/3
مواد ریز تر از الک ۷۵
میکرو : 0.8
بیس
این محصول به انتخاب و سفارش مشتری با درصد های مورد نیاز تهیه می شود و هیچ گونه محدودیتی ندارد .
ماسه
مخصوص بتن

سایز : 0_6 میلی متر

 

قلوه سنگ
سایز : 25_100 میلی متر
ماسه
شسته

سایز : 0_7 میلی متر